BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số:1428/TB- HVN
V/v Góp ý dự thảo “Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, Nhà xuất bản đã soạn thảo bản dự thảo quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ban giám đốc yêu cầu các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ trong đơn vị mình và có ý kiến góp ý cho quy định về trích dẫn trên. Ý kiến đóng góp xin được gửi bằng văn bản về Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp từ nay đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022 (bản điện tử qua email: dlanh@vnua.edu.vn).

File dự thảo Quy định download tại đây: Dự thảo “Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Lưu VT, NXB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường