BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Số: 1386/HVN-NXB

V/v Góp ý dự thảo Quy định về công tác
giáo trình

 


Kính gửi: Các đơn vị

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về việc xây dựng lại Quy định về công tác giáo trình, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp trân trọng xin ý kiến góp ý của các đơn vị trong Học viện cho dự thảo Quy định về về công tác giáo trình (file đính kèm).

Nội dung góp ý sẽ được Nhà xuất bản tiếp thu, tổng hợp trình Giám đốc xem xét quyết định và ban hành. Các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn góp ý bằng văn bản (có chữ ký của lãnh đạo) và sửa trực tiếp vào dự thảo (nếu cần) gửi về địa chỉ: Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp (bản điện tử gửi về dlanh@vnua.edu.vn), trước ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận: - Như trên;

- Giám đốc Học viện (để b/c);

- Lưu: VPHV, NXB.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh