HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 39/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Giới thiệu về đào tạo sau đại học của ĐH Kyushu – Nhật Bản

 

Đại học Kyushu thông báo tổ chức buổi giới thiệu về các chương trình đào tạo sau đại học.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Thời gian:

-   Giờ Nhật Bản: 15h00-17h00 ngày 28/10/2021

-   Giờ Việt Nam: 13h00-15h00 ngày 28/10/2021

Các ngành đào tạo: Humanities, Law, Mathematics, Engineering, Design, Information Science and Electrical Engineering, Bioresource and Bioenvironmental Sciences. 

Chi tiết chương trình: Tham khảo tại Flyer kèm theo Thông báo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện có nhu cầu đào tạo đăng ký tham gia./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long