\r\n          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n  TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

\r\n

\r\n           Số:  1010 /NNH-KH&QT                                                      

\r\n

\r\n  V/v Mời tham dự hội nghị khoa học                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 9  năm 2011

\r\n

\r\n                                                           

\r\n

\r\n GIẤY MỜI

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi: Các đơn vị

\r\n

\r\n Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tổ chứchội nghị: Tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 2006-2010”

\r\n

\r\n Thời gian: 7h30, Ngày 8 tháng 10 năm 2011 (thứ 7)

\r\n

\r\n Địa điểm: Phòng Hội thảo - nhà Hành chính

\r\n

\r\n Thành phần tham dự hội nghị:

\r\n

\r\n - Ban giám hiệu;

\r\n

\r\n - Hội sinh viên, Đoàn thanh niên;

\r\n

\r\n - Ban chủ nhiệm khoa, trợ lý khoa học khoa, giáo viên hướng dẫn sinh viên NCKH;

\r\n

\r\n - Sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chưc năm 2010;

\r\n

\r\n - Giảng viên và sinh viên đạt giải thưởng tại Hội nghị NLNT tại Trường Đại học Cần Thơ;

\r\n

\r\n - Sinh viên đạt giải thưởng do chương trình dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2010-2011;

\r\n

\r\n - Các Thầy cô giáo và các em sinh viên.

\r\n

\r\n  Sự có mặt của Quý vị đại biểu là đóng góp vào thành công của Hội nghị!

\r\n

\r\n                                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  Nơi nhận:                                                                                                                            (Đã ký)

\r\n

\r\n - Như trên

\r\n

\r\n - Lưu VT,  P.KH&QT                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

\r\n