- Điều lệ Giải Cầu lông các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội Năm 2018

- Mẫu Hồ sơ ảnh

- Mẫu Đăng ký danh sách tham dự

Trung tâm GDTC&TT