BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 01 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________


Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018 (bổ sung)

 

Căn cứ Công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017 của Bảo hiểm Thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2018 như sau:

1.      Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2018

Tất cả sinh viên đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam chưa có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT cũ hạn đến ngày 31/12/2017.

(Sinh viên có thẻ BHYT khác đã nộp minh chứng năm 2017 không phải đóng tiền).

2.      Mức phí bảo hiểm y tế:

-       Mức 1: 5 tháng đối với sinh viên K57, K58, K59 (hệ 4 năm)

Mức đóng 204.750 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/02/2018 - 30/06/2018

-       Mức 2: 11 tháng đối với sinh viên K59 (hệ 5 năm), K60, K61

Mức đóng 450.450 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/02/2018 - 31/12/2018

Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

(Lưu ý: Số dư trong tài khoản phải bao gồm tiền BHYT phải đóng + 50.000 đồng phí duy trì tài khoản ngân hàng)

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 09/01/2018 đến ngày 23/01/2018.

5. Tổ chức thực hiện:

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong thông báo để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình, đồng thời sẽ bị xử lý theo quy định của Học viện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCCT&CTSV

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải