HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

__________________

Số: 29/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 03 tháng 9 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-CTCT&CTSV về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tiễn của Học viện, trong đó bao gồm các hoạt động sử dụng Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng;

Căn cứ vào nhu vầu về đề xuất của các Khoa chuyên môn;

Nhằm bào đảm hiệu quả trong công tác tổ chức, Ban tổ chức thông báo điều chỉnh việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

-   Tất cả sinh viên từ khóa 64 trở về trước tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 theo lịch điều chỉnh trong danh sách kèm theo.

-   Các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình lịch học và thực hiện công tác tổ chức lớp học theo kế hoạch.

-   Ban CTCT&CTSV, Ban QLĐT thông báo trên website của đơn vị thông báo này.

-   Trung tâm QHCC&HTSV thông báo trên Facebook Học viện.

Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 đề nghị sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

- Sinh viên học lại, Quản trị mạng (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn