BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Số: 920 /TB-HVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành Khóa 64

 

Căn cứ thông báo số 71/TB-HVN ngày 20/01/2020 của Giám đốc Học viện về chỉ tiêu xét vào các chuyên ngành khóa 64;

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành khóa 64;

Căn cứ biên bản cuộc họp xét điều kiện sinh viên khóa 64 vào học chuyên ngành ngày 04/06/2020;

Giám đốc Học viện thông báo điểm trúng tuyển và danh sách sinh viên trúng tuyển (Danh sách kèm theo) vào các chuyên ngành khóa 64 như sau:

Ngành

Chuyên ngành

Số lượng trúng tuyển

Điểm chuẩn

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

60

 

Công nghệ phần mềm

70

4.77

Công nghệ thông tin

70

4.78

Hệ thống thông tin

58

 

Khoa học cây trồng

Cây dược liệu

12

 

Chọn giống cây trồng

18

 

Khoa học cây trồng

20

5.50

Nông nghiệp

Nông học POHE

16

 

Kinh tế

Kinh tế

104

 

Kinh tế phát triển

42

 

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

20

 

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

31

 

Kế toán

Kế toán

301

 

Kế toán Kiểm toán

128

 

Kế toán POHE

Kế toán POHE

37

6.70

Kiểm toán POHE

30

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

146

 

Quản trị marketing

116

 

Quản trị tài chính

91

 

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

34

 

Tự động hóa

31

4.00

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí chế tạo máy

39

 

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

82

 

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

435

 

Quản lý chất lượng và ATTP

73

 

Điểm trúng tuyển được xác định đối với các chuyên ngành có số sinh viên đăng ký vượt quá chỉ tiêu tối đa.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa,

- Ban CTCT&CTSV,

- Lưu QLĐT, VT, TH(15)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

GS.TS. Phạm Văn Cường