BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________ 

Số: 170 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên xác nhận nhập học,

tra cứu thông tin lớp học, mã sinh viên và hướng dẫn sử dụng email sinh viên

 

Căn cứ kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và nhập học tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018; Căn cứ kế hoạch năm học 2018 – 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:

1. Danh sách thí sinh xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy năm 2018. Để được biết thông tin mã sinh viên, lớp học và tài khoản email, sinh viên tra cứu tại đây (danh sách tra cứu).

Sinh viên khóa 63 tra cứu tại danh sách tra cứu trên.

2. Để có thể cập nhật và nhận các thông tin liên quan, Sinh viên khóa 63 được cấp tài khoản email như sau:

-  Địa chỉ đăng nhập: https://gmail.com

Tài khoản đăng nhập: MSV@student.vnua.edu.vn  (đã có trong danh sách tra cứu)

Ví dụ: 632001@student.vnua.edu.vn

-  Password: hvnnmsv

 Ví dụ: hvnn632001

Lưu ý: sinh viên đổi mật khẩu email ngay lần đăng nhập đầu tiên.

3. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (từ ngày 27/8/2018), Học viện đã gửi tài khoản email của trợ lý đào tạo khoa chuyên môn và email sinh viên để sinh viên được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN QLĐT 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Viết Đăng