HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

_________________

Số:06/TB-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Vv Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điệu kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt Tháng 05 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2995/QĐ-HVN ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Công nhận sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 05 năm 2022;

Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện xét đợt tháng 05 năm 2022 như sau:

1.        Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 05 năm 2022

-    Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ CĐR Tin học tập đính kèm

-    Lưu ý:

·     Để đính chính lại thông tin trên chứng chỉ vui lòng gửi về hòm thư daotao@vitc.edu.vn - Tiêu đề mail: Đính chính thông tin chứng chỉ_Họ và tên_Mã SV.

·     Thời hạn tiếp nhận đến hết 17h ngày 12/06/2022.

2.        Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về chứng chỉ sinh viên liên hệ qua Facebook Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0388.312.226 (Ms.Trang)/ 0961.174.239 (Ms.Lan) trước 17h00 ngày 12/06/2022.

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:    https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua

Email:        vitc@vnua.edu.vn

Điện thoại: 024 666 28 620 – 0388 312 226

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

LÊ NGỌC HƯỚNG