BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 51 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3

theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 3 năm 2021

 

 

Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, Học viện thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 3 năm 2021 (danh sách đính kèm).

Sinh viên có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ thi theo thông báo này và xuất trình thẻ sinh viên/ chứng minh thư nhân dân/ giấy xác nhận là sinh viên (có dán ảnh) của ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên. Sinh viên không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo (P121, Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 26/03/2021.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Tự