BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________ 

Số: 196 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và

học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 12 năm 2017 

 

Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2017 – 2018, Học viện thông báo:

- Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 12 năm 2017 (danh sách đính kèm).

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên/ chứng minh thư nhân dân/ xác nhận (có dán ảnh) của ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên và có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ thi theo thông báo này. Sinh viên không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo (P121, Nhà Hành chính) trước 16h00 ngày 12/12/2017 (không tiếp nhận và giải quyết thắc mắc vào ngày thứ bảy, chủ nhật).

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Quang Tự