HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

_______________

Số :130/TB-BQLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

     (Về việc đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019)

 

Căn cứ Quy định dạy và học Ban hành theo QĐ số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo bậc ĐH/CĐ các khóa  trong học kỳ 1 năm học 2018-2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

- Sinh viên xem TKB các học phần được mở trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 trên Website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 16/05/2018 đến ngày 21/05/2018 để lập kế hoạch học tập.

Thời gian đăng ký cho các khóa như sau:

1.  Đối với bậc Cao đẳng:

- Sinh viên đăng ký từ 7h00 ngày 22/05/2018 đến ngày 24/05/2018 (chỉ đăng ký vào các lớp học phần mở cho bậc Cao đẳng).

2. Đối với bậc ĐH

- Khóa 57, 58, 59, các lớp Rau – Hoa – Quả, POHE, Tiến tiến, Chất lượng cao, Liên thông đăng ký từ 7h00 ngày 22/05/2018 đến ngày 24/05/2018.

- Khóa 60 đăng ký từ 7h00 ngày 25/05/2018 đến ngày 27/05/2018.

- Khóa 61 đăng ký từ 7h00 ngày 28/05/2018 đến ngày 30/05/2018.

- Khóa 62 đăng ký từ 7h00 ngày 31/05/2018 đến ngày 02/06/2018.

Việc đăng ký bổ sung/hủy học phần sau thời gian đăng ký trên sẽ được tiến hành trực tuyến (online) thay cho việc nộp phiếu đăng ký bổ sung/hủy học phần offline tại Ban Quản lý Đào tạo. 

Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trên Website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 07/06/2018 đến ngày 08/06/2018 để có kế hoạch đăng ký bổ sung/hủy học phần đã đăng ký.

Thời gian hủy học phần đã đăng ký online (chỉ hủy học phần đã đăng ký và không được đăng ký thêm): Từ ngày 09/06/2018 đến ngày 10/06/2018.

Thời gian đăng ký bổ sung online (chỉ đăng ký bổ sung và không được hủy học phần đã đăng ký): Từ ngày 12/06/2018 đến ngày 13/06/2018.

Lưu ý:

1. Trong thời gian đăng ký online, sinh viên có thể truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến qua mạng wifi tại các khu giảng đường hoặc sử dụng máy tính có nối mạng LAN tại phòng máy tính của các khoa (xem chi tiết) từ tiết 1 đến tiết 12 hàng ngày để đăng ký học phần.

2.  Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện: 

- Click nút thoát khi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập. 

- Click nút “LƯU CÁC MÔN ĐÃ CHỌN ĐĂNG KÝ & XÓA” sau khi đăng ký hoặc hủy học phần đăng ký.  

- Nếu sử dụng máy tính công cộng,  sinh viên cần đóng trình duyệt web sau khi đã kết thúc quá trình đăng ký. 

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

 

KT.TRƯỞNG BAN

ã k ý)

 

NGUYỄN QUANG TỰ