HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 35 /TB-HTQT

V/v Đăng ký tham gia

trao đổi sinh viên với ĐH Miyazaki

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:      

- Khoa Kinh tế và PTNT;

- Khoa Nông học;

- Khoa Chăn nuôi;

- Khoa Thú y.

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Miyazaki –Nhật Bản, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế Sakura-Lotus giữa hai trường (Sakura-Lotus International Program) được tổ chức từ ngày 21/8/2019 đến 30/8/2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và một số địa điểm lân cận Hà Nội (chương trình dự kiến và danh sách sinh viên ĐH Miyazaki gửi kèm).

1. Đối tượng tham gia:

-    Sinh viên năm thứ hai trở đi;

-    Sinh viên có đạo đức tốt, giao tiếp thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh và/hoặc tiếng Nhật);

-    Tự túc kinh phí ăn uống trong thời gian tham gia (trừ tiệc được chiêu đãi);

-    Bố trí được máy tính cá nhân để làm việc;

-    Có khả năng thuyết trình và làm powerpoint.

2. Quyền lợi của sinh viên tham gia:

-    Tiếp thu thêm các kiến thức về sản xuất sản phẩm nông nghiệp, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các địa phương;

-    Nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ;

-    Được cấp chứng nhận khi kết thúc chương trình.

3. Chỉ tiêu:

-    Khoa Kinh tế và PTNT: 07 sinh viên

-    Khoa Nông học: 03 sinh viên

-    Khoa Chăn nuôi: 02 sinh viên

-     Khoa Thú y: 02 sinh viên.

4. Đăng ký tham gia: Sinh viên đăng ký tham gia chương trình trao đổi trên theo Khoa chuyên môn.

Danh sách sinh viên tham gia xin gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 10/7/2019 (mẫu danh sách gửi kèm).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Lê Thị Bích Liên