BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số:1362/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký nguyện vọng mở các lớp học phần

trong học kỳ 1 năm học 2020-2021)

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo QĐ số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020 – 2021;

Căn cứ theo nhu cầu của sinh viên về việc đăng ký nguyện vọng mở lớp trong và ngoài giờ hành chính;

Căn cứ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19;

Học viện thông báo lịch đăng ký nguyện vọng (ĐKNV) mở lớp học phần đối với sinh viên ngoài tiến trình đào tạo, sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện, học vượt trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký

1.1. Đăng ký nguyện vọng mở các học phần (trừ các học phần Tiếng Anh bổ trợ, Tiếng Anh 0, 1, 2, 3, Kỹ năng mềm, Giáo dục thể chất, Tin học chuẩn đầu ra)

+   Đợt 1: ĐKNV lớp học phần học trong giờ hành chính: 28-29/08/2020.

+   Đợt 2: ĐKNV mở lớp học phần học ngoài giờ hành chính: 31/08–01/9/2020.

1.2. Đăng ký nguyện vọng mở các học phần Tiếng Anh bổ trợ, Tiếng Anh 0, 1, 2, 3, Kỹ năng mềm, Giáo dục thể chất, Tin học chuẩn đầu ra.

+   Đợt 3: ĐKNV mở lớp học phần học trong giờ hành chính: 08 - 09/9/2020.

+   Đợt 4: ĐKNV mở lớp học phần học ngoài giờ hành chính: 11 - 12/9/2020.

2. Cách thức đăng ký nguyện vọng

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên website http://daotao.vnua.edu.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn (Xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng).

Học viện căn cứ vào số lượng sinh viên có nguyện vọng mở lớp để bố trí giảng viên, phòng học, phòng thực hành và xếp thời khoá biểu lớp học theo nguyện vọng. Sinh viên không đăng ký nguyện vọng theo nội dung thông báo này sẽ không được đăng ký các học phần mở theo nguyện vọng. Sinh viên đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần đợt nào được phép đăng ký học phần đó trong đợt đăng ký tương ứng theo thông báo sau của Học viện.

Thông báo này thay thế cho Mục 2.2 của Thông báo số 1252/TB-HVN ngày 12/08/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

- Sinh viên toàn Học viện

- Các khoa;

- Ban CTCT&CTSV;

- Lưu VTHC, QLĐT, NHVIET(5);

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

GS. TS. Phạm Văn Cường