BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

_____________________

Số: 64 /HVN - QLĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 và Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình cho sinh viên các khoa, cụ thể như sau:

1.   Đối tượng:

-  Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 61 (đối với chương trình đào tạo 5 năm), khóa 62, khóa 63, khóa 64 đang theo học 1 ngành đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

-  Điểm trung bình tích lũy từ 2.00 điểm trở lên.

-  Tự nguyện học thêm chương trình đào tạo thứ 2, và đóng học phí cho các học phần riêng của chương trình đào tạo thứ 2 theo đúng quy định của Học viện.

2.   Hồ sơ:

-  Đơn đăng ký (Theo mẫu đính kèm )

-  Bảng điểm học tập của chương trình thứ nhất (tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển)

3.   Thời gian đăng ký và địa điểm:

-  Thời gian nhận đơn:  từ 04/05/2020 đến 22/05/2020.

-  Địa điểm nhận đơn: Tại Bàn số 3 – Ban Quản lý đào tạo – Phòng 121 Nhà Hành chính.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, QLĐT, TH(8).

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Quang Tự