HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 200/TB - QLĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018 

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp tại khu giảng đường Nguyễn Đăng

 ngày 08 tháng 9 năm 2018

 


Sáng ngày 08 tháng 09 năm 2018, giảng đường Nguyễn Đăng được sử dụng để thi tiếng Anh đầu ra cho học viên cao học và sinh viên các lớp tiên tiến, chất lượng cao, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng trong sáng ngày 08/9/2018 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

 

TT

Tiết

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

Học phần

Lớp

Giảng viên

1

T1,2,3

ND102

A105

Xác suất thống kê

K63KHMTA

Vũ Thu Giang

2

T4,5

ND102

A202

NNLCB của CNMLN

K63KTA

Đỗ Thị Hạnh

3

T1,2,3

ND106

A205

CS toán cho các nhà KT

K63KTE

Nguyễn Thị Huyền B

4

T1,2,3

ND201

B108

MT và con người

K63BVTVA

Nguyễn T Hương Giang

5

T1,2,3

ND303

C201

Tiếng Anh bổ trợ

K63KEE

Đỗ Quang Khang

 

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các khoa; Ban CTCT & CTSV; VPHV;

- Lưu: QLDT

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

Nguyễn Quang Tự