HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_____________________

Số: 68/TB- QLĐT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019


THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp tại khu giảng đường B

 ngày 21 tháng 04 năm 2019

 


Ngày 21 tháng 04 năm 2019, khu vực giảng đường Nguyễn Đăng và một phần của giảng đường B được dùng để tổ chức ngày hội việc làm 2019, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường B trong ngày 21/04/2019 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

TT

Tiết

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

Học phần

Lớp

Giảng viên

1

T1-5

B101

B208

Tâm lý đại cương

K63QLDDA

Lý Thanh Hiền

2

T1-5

B101

B209

CN vi sinh trong CT đất

CH27KHDC

Vũ Thị Hoàn

3

T6-10

B102

B209

Triết học

CH27KHDC

Vũ Thị Hằng

4

T6-10

B103

B210

Kế toán thuế nâng cao

CH27QTKDC

Nguyễn Thị Thủy

5

T1-5

B201

B211

Lý thuyết ĐKTĐ 1

LOP_DH1

Ngô Phương Thúy

6

T6-10

B201

B211

Phẫu thuật vật nuôi

LOP_DH12

Vũ Đức Hạnh

7

T1-5

B202

B304

Kế toán thuế nâng cao

CH27QTKDC

Nguyễn Thị Thủy

 

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các khoa; Ban CTCT & CTSV; VPHV;

- Lưu: QLDT

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BANNguyễn Quang Tự