HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————

Số: 80 / TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp học phần tại khu giảng đường Nguyễn Đăng từ ngày 29/05/2020 đến 31/05/2020

 

Căn cứ vào thông báo số 531/TB-HVN ngày 17 tháng 04 năm 2020, về việc lùi thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I - năm 2020. Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng từ tiết 9 ngày 29/05/2020 đến tiết 5 ngày 31/05/2020 sẽ thay đổi giảng đường (theo danh sách).

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Tổ giảng đường VPHV;

- Lưu VT; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

( đã ký)

Nguyễn Quang Tự