HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 110 / TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp học phần tại khu giảng đường Nguyễn Đăng sáng ngày 13/06/2020

 

Căn cứ vào thông báo số 100/TB-QLĐT ngày 05 tháng 6 năm 2020, Học viện tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra cho học viên cao học đợt thi tháng 6 năm 2020. Ban Quản lý đào tạo thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu từ tiết 1 đến tiết 5 tại giảng đường Nguyễn Đăng ngày 13/06/2020 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

STT

Mã HP

Tên HP

Mã GV

Họ tên GV

Nhóm

Sĩ số

Thứ

Tiếtbắt

đầu

Số tiết

Phòng cũ

Phòng

mới

1

MT01004

Hóa phân tích

HOA21

Nguyễn Thị Hiển

04

84

7

1

5

ND301

ND101

2

MT02003

Hóa học

môi trường

HOA17

Trần Thanh Hải

03

16

7

1

5

ND302

C205

3

SH01001

Sinh học đại cương

SH001

Đồng Huy Giới

02

57

7

1

5

ND303

ND204

4

CP02009

Sinh lý-

Hóa sinh

nông sản STH

CNS03

Nguyễn Thị

Bích Thủy

01

44

7

1

5

ND304

C101

5

CP03052

Phát triển sản phẩm

CNC05

Giang Trung

Khoa

01

44

7

1

5

ND305

C106

6

KQ03367

Tổ chức kế

toán trong DN

BKT10

Nguyễn Thị

Hải Bình

05

16

7

1

5

ND306

C204

 

Ban Quản lý đào tạo thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Tổ giảng đường VPHV;

- Lưu VT; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Tự