HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________

Số: 07 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên tại ĐH quốc gia Chung Hsing (Đài Loan)

 

Trường Đại học quốc gia Chung Hsing (Đài Loan) thông báo chương trình trao đổi sinh viên năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các trường đối tác. Chi tiết chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên đại học năm thứ hai trở lên hoặc học viên cao học đang học tại Học viện được nhà trường cử đi.

2. Chương trình trao đổi

Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

a. Trao đổi tín chỉ: Sinh viên tham gia các lớp học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh với các ngành học đa dạng như Khoa học xã hội, Nông nghiệp, Tài nguyên, Kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Khoa học máy tính, Thú y, Quản lý, Luật và Chính trị, Khoa học đời sống.

b. Trao đổi diện nghiên cứu khoa học: Sinh viên có cơ hội nghiên cứu tại phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của các giáo sư.

- Danh sách các phòng thí nghiệm:      

Thời gian nhập học:

- Học kỳ I (kỳ mùa thu): Tháng 9/2022 – tháng 1/2023

- Học kỳ II (kỳ mùa xuân): Tháng 2/2023 – tháng 6/2023

3. Quyền lợi học bổng

- Sinh viên các trường đối tác sẽ được miễn học phí. Tiền sinh hoạt hàng tháng được cấp tuỳ thuộc vào ngân sách và thành tích của sinh viên.

- Sinh viên tự chi trả chi phí bảo hiểm bắt buộc và chỗ ở.

 

4. Quy trình dự tuyển:

-  Ứng viên cần gửi email về Ban HTQT trước ngày 2/4/2022 trình bày về chương trình trao đổi và ngành học quan tâm, kèm theo bảng điểm và CV. Ban HTQT sẽ dựa vào thành tích và sự phù hợp của ứng viên để đề cử với trường ĐH đối tác.

- Ứng viên được Học viện lựa chọn cử đi trao đổi sẽ hoàn thiện hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký

+ Đơn xác nhận sinh viên

+ Bảng điểm bằng tiếng Anh

+ Hai thư giới thiệu

+ Kế hoạch học tập

+ Lý lịch/Tự thuật

+ Chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Trung (nếu có)

5. Liên hệ:

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập website của trường ĐH quốc gia Chung Hsing Link.

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan, ứng viên liên hệ chuyên viên phụ trách của Ban Hợp tác quốc tế: Bùi Thu Thuỷ, P226 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: btthuy@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên, học viên của Học viện quan tâm tham gia./.

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long

Tài liệu đính kèm