HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 02/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2018-2019

 

SEAMEO SEARCA thông báo dự tuyển Chương trình SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2018-2019 dành cho các nhà khoa học Đông Nam Á có đề xuất về nông nghiệp bền vững và phát triển nông thôn thuộc các vấn đề ưu tiên trong kế hoạch 05 năm của SEARCA. Đề xuất được lựa chọn sẽ nhận tài trợ 5.000 đô la Mỹ.

Tiêu chuẩn:

·  Quốc tịch của một nước Đông Nam Á,

·  Vị trí không thấp hơn trợ lý giáo sư (tương đương thạc sỹ đã có bài báo khoa học);

·  Tiến sĩ một ngành liên quan đến tiến bộ khoa học và công nghệ về nông nghiệp, phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn;

·  Có thành tích học tập và/hoặc nghiên cứu xuất sắc trong ngành được đào tạo và phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên rộng rãi của SEARCA;

·  Chưa được nhận tài trợ này trong vòng 05 năm qua,

·  Có sự ủng hộ chính thức của thủ trưởng cơ quan về trình độ học vấn, chuyên môn và tư cách đạo đức.

Hồ sơ dự tuyển:

·  Thư đề cử của Học viện;

·  Sơ yếu lý lịch (CV);

·  Tóm tắt đề xuất thuyết giảng: 03 trang, kết quả nghiên cứu dự kiến, đáp ứng các vấn đề phát triển khu vực, phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của SEARCA;

·  Thông tin tóm tắt của ứng viên (mẫu gửi kèm).

Thời hạn dự tuyển:  SEARCA nhận hồ sơ dự tuyển không muộn hơn ngày 03/3/2019.

Thông tin tham khảo và liên hệ nộp hồ sơ:

Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture

College, Los Banos, Laguna 4031, Philippines, website: http://searca.org/scholarship/other-grants/regional-searca-professorial-chair-grants, SEARCA’s program head for graduate education and institutional development: Tel: 63-49 5367164, 536 2290 (máy lẻ 164), email: (63-49) 536-7164; 536-2290, 554-9330 to 9337 local 2200, email: geidd@searca.org hoặc mcnc@searca.org.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm dự tuyển.

Thư mời viết đề xuất

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BANNguyễn Thị Bích Thủy