HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 05/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

      THÔNG BÁO

Về Chương trình học bổng trao đổi sinh viên DUO-Belgium/Flanders của Vương quốc Bỉ năm học 2018-2019

 

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên DUO-Belgium/Flanders được thành lập từ năm 2011 với mục đích trao đổi sinh viên các trường đại học tại vùng Flanders, Vương quốc Bỉ với sinh viên các trường đại học tại 04 nước Asean (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam). Trong khuôn khổ chương trình học bổng này, sinh viên của vùng Flanders và các quốc gia nói trên sẽ được trao đổi theo tỉ lệ 1:1.

Thời gian trao đổi sinh viên: 8/2018 - 9/2019.

Đối tượng trao đổi: sinh viên trình độ đại học và thạc sĩ

Chuyên ngành ưu tiên:

·  Nhóm 1: STEM (Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Toán học)

·  Nhóm 2: Chính trị và khoa học xã hội

·  Nhóm 3: Kinh tế

·  Nhóm 4: Khoa học truyền thông 

Sinh viên đi trao đổi phải học ít nhất 1 kỳ (04 tháng) và phải tích lũy đủ 25 tín chỉ tại trường tiếp nhận. 

Học bổng:

- 25% tổng số lượng học bổng sẽ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện này cần được minh chứng rõ trong hồ sơ dự tuyển).

- Học bổng bao gồm:

·  1100 Euros phí đi lại,

·  sinh hoạt phí 650 Euros/tháng cho sinh viên đến từ vùng Flanders và

·  sinh hoạt phí 800 Euros/tháng cho sinh viên đến từ các trường thuộc 04 nước Asean.

Chương trình học, điều kiện tham gia, các chế độ đãi ngộ, ứng viên xem chi tiết tại các file đính kèm và tại địa chỉ http://www.asemduo.org.

Thời gian đăng ký: đến ngày 02/4/2018.

Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc/câu hỏi liên quan xin gửi về Ban Thư ký chương trình  ASEM-DUO tại địa chỉ admin2@asemduo.org 

Ban Hợp tác quốc tế  trân trọng thông báo tới các học viên và sinh viên Học viện quan tâm dự tuyển. Ứng viên chủ động đăng ký tham gia chương trình theo hướng dẫn và gửi lại bản scan hồ sơ qua email đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Dương Thị Minh Phượng, P. 228 Nhà Hành chính, email: dtmphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lê Thị Bích Liên