HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

______________________

Số: 21/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng toàn phần Ireland Fellows Programme (IFP) - Asia của Chính phủ Ireland dành cho bậc học thạc sĩ niên khóa 2023 - 2024

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận được thông báo của Đại sứ quán Ireland về Chương trình học bổng toàn phần Ireland Fellows Programme (IFP) - Asia để theo học bậc học thạc sĩ tại các trường đại học ở Ireland trong niên khóa 2023 – 2024.

Chương trình Ireland Fellows Programme (IFP) - Asia chỉ dành cho nhân viên của các cơ quan chính phủ và phi chính phủ có quan hệ đối tác với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhằm đẩy mạnh các mục tiêu chiến lược trong chính sách phát triển quốc tế của Ireland “A Better World”.

Điều kiện dành cho ứng viên:

·   Là công dân Việt Nam, Lào, Campuchia và hiện đang sinh sống tại Việt Nam, Lào, Campuchia;

·   Đang làm việc cho các cơ quan, tổ chức đối tác của Đại sứ quán Ireland đã được Đại sứ quán mời nộp đơn xin học bổng chương trình Ireland Fellows Programme - Asia niên khóa 2023-2024;

·   Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu hai năm liên quan trực tiếp đến chương trình học lựa chọn;

·   Chưa từng có bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp cao hơn, hoặc sắp bắt đầu chương trình thạc sĩ hoặc bậc học cao hơn trong năm học 2022/2023;

·   Đăng ký 3 khóa học có liên quan chuyên ngành đã học tại đại học và kinh nghiệm làm việc. Các khóa học này phải được chọn từ Danh mục các khóa học hợp lệ;

·   Chưa từng hoặc đã từng nộp đơn xin học bổng của chương trình Ireland Fellows Programme nhưng không quá 1 lần;

·   Thể hiện khả năng lãnh đạo và khát vọng, cũng như cam kết đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam và xây dựng quan hệ tích cực với Ireland.

Học bổng bao gồm: học phí, vé máy bay hai chiều, phí visa, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp ổn định cuộc sống, tiền sách vở

Quy trình xét tuyển:

Quá trình xét hồ sơ gồm 3 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1: sơ tuyển – mở đơn 4/7/2022. Hạn nộp hồ sơ vòng 1: 31/7/2022

Vòng 2: nộp hồ sơ chi tiết – mở đơn 5/9/2022. Hạn nộp hồ sơ vòng 2: 25/9/2022

Vòng 3: Kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn – tháng 11 hoặc tháng 12/2022

Cấp học bổng: tháng 7/2023

Để biết thêm thông  tin về danh mục khóa học hợp lệ, đơn xin học bổng, tiêu chí hợp lệ và quá trình xét tuyển, vui lòng tham khảo trang web Ireland Fellows Programme – Asia  Ireland Fellows Programme (irishaidfellowships.ie) hoặc liên lạc với Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội (Tel: 024-3938-7808, email: asiascholarship@dfanet.ie).

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ trẻ và học viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Việt Long