HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số:06/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Thông báo

Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) niên khóa 2021-2022

 

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo nên thay đổi và góp phần xây dựng quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước.

Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

1.      Bậc học: Thạc sĩ, nhập học năm 2022

2.      Loại học bổng: Toàn phần

3.      Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

• Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật hỗ trợ hội nhập kinh tế, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo)

• Cơ sở hạ tầng và Giao thông (quản lý dự án và tài chính, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quản lý và quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics)

• Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng nước và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải, quản trị nước, an ninh nước, quản lý hạn hán, ô nhiễm biển)

• Giáo dục (quản lý giáo dục, quản trị tổ chức, quản lý giáo dục nghề nghiệp)

• Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)

• Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (khoa học nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản)

• Ổn định Khu vực và Nhân quyền (an ninh mạng, quản lý công và tội phạm học, luật quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, an ninh biển và bền vững biển, luật quốc tế về biển)

• Khuyết tật (bao gồm công tác xã hội, giáo dục đặc biệt)

• Biến đổi khí hậu (bao gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai), Năng lượng (bao gồm an ninh năng lượng, quy hoạch năng lượng, cải cách lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo)

• Đổi mới sáng tạo (chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại hóa)

• Y tế (bao gồm nghiên cứu, tăng cường hệ thống y tế, và các khóa học phục vụ cho việc phục hồi sau Covid-19 của Việt Nam)

4. Tiêu chí tuyển chọn:

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia (AAS) phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link:

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

Yêu cầu tiếng Anh:

Ứng viên phải đạt tối tiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần nào dưới 6.0 (hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương) trước khi nhận học bổng không điều kiện.

Các tiêu chí riêng cho ứng viên Việt Nam:

Ngoài những tiêu chí tuyển chọn, các ứng viên Việt Nam còn phải đáp ứng những điều kiện sau:

• Phải có bằng đại học chính quy;

• Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành học tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/2021;

• Không xin học bằng thạc sỹ thứ hai.

5.      Ưu tiên: Có chính sách ưu tiên cho ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số đến từ các địa phương nghèo theo quy định.

6.      Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021

7.      Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://oasis.dfat.gov.au

Chi tiết thông tin về học bổng xin xem tại file đính kèm.

8. Thông tin liên hệ

Aus4Skills

Địa chỉ; Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 3939 3991

Fax: (024) 39346782

Email: info@australiaawardsvietnam.org

Website: www. australiaawardsvietnam.org

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên, học viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long