HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 04 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình hè Nhật Bản của Đại học Kyushu (SIJ 2019)

Đại học Kyushu, Nhật Bản  thông báo Chương trình hè 2019 (SIJ) gồm 04 tuần học về ngôn ngữ Nhật và trải nghiệm văn hóa Nhật thông qua bài giảng và tài liệu hướng dẫn cơ bản bằng tiếng Anh được thiết kế cho sinh viên đại học thuộc tất cả các ngành/chuyên ngành trên thế giới.

Thời gian: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 19/7/2019

Địa điểm: Đại học Kyushu, Nhật Bản

Nội dung học tập:

- Giới thiệu về đất nước Nhật Bản đương đại (học phần tích lũy tín chỉ)

- Ngôn ngữ Nhật Bản (học phần tích lũy tín chỉ)

- Trải nghiệm văn hóa Nhật thông qua thực tế

- Sinh hoạt cùng gia đình người dân địa phương (homestay)

Sinh viên được gia sư/sinh viên tình nguyện giúp đỡ theo cặp.

Phí tham gia chương trình: 190.000yen (tương đương 1.900USD).

Học bổng: Đại học Kyushu tài trợ số lượng học bổng hạn chế dựa trên xét thành tích học tập của ứng viên.

Thời hạn dự tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ điện tử đến Đại học Kyushu (email: sij-kyushu@jim.kyushu-u.ac.jp) và cc Ban HTQT (P. 228, Nhà Hành chính, cán bộ phụ trách Trần Thị Thanh Phương; email: tttphuong@vnua.edu.vn) không muộn quá 17h00 ngày 28/02/2019 (giờ Nhật Bản) (tương đương 15h00 ngày 28/02/2019 giờ Việt Nam).

Thông tin chi tiết về chương trình và thủ tục dự tuyển: Tham khảo các website:

·   http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/sij/

·   SIJ 2019 poster: https://share.iii.kyushu.ac.jp/public/CjfAgAsIKA9AAiQBRT5o6OEsoOEXPCyXGBmDT_dBjhPp

·   SIJ 2019 brochure: https://share.iii.kyushu-u.ac.jp/public/9j0sgAUIP89AeIQBRzdoyHIsXtcXaYiXAn9-ZuC_re58

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

Profile

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN



Lê Thị Bích Liên