BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 1788 /CV-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________________


Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:      - BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện

                      - Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

 

Căn cứ Công văn số 2008/BIDV.LBHN-KHDN3 ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Long Biên Bắc, Hà Nội về việc mời tham gia chương trình chạy ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bão lũ” với chủ đề “Tết ấm no cho người nghèo – Vì miền Trung yêu thương”.

Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí với mục đích quy đổi thành tích chạy của CBVC, NLĐ và sinh viên đi bộ để tặng quà Tết 2021 cho đồng bào nghèo vì miền Trung yêu thương. Thông qua chương trình góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chương trình sẽ diễn ra trong 22 ngày liên tục từ 01/11/2020 đến 22/11/2020. Mỗi km chạy/đi bộ, người tham gia sẽ đóng góp 1.000 đồng cho đồng bào miền Trung (BIDV sẽ chi trả số tiền tương ứng với số km được tạo ra trong thời gian phát động). Số tiền dự kiến sẽ được trao sau sự kiện là trên 10 tỷ đồng. Người tham gia hoạt động có thể chủ động chạy/đi bộ bất cứ thời gian, không gian (ngoài trời) nào có thể sắp xếp được trong thời gian 22 ngày sự kiện. Người tham gia chương trình sẽ đăng ký giải chạy qua ứng dụng BIDV RUN để tính số km đi được. Để được tính kết quả CBVC, NLĐ và sinh viên cần điền các thông tin Hình thức tham gia: Đội; Loại đội: BIDV; Chọn đội: Long Biên Hà Nội; Chi nhánh: Long Biên Hà Nội (có hướng dẫn gửi kèm).

- Thời gian khai mạc: 06h00 - 8h00, ngày 08/11/2020 (Chủ Nhật).

- Địa điểm đi bộ trong buổi khai mạc offline: tập trung tại Quảng trường sinh viên

Để gia tăng được nhiều nhất số tiền ủng hộ cho đồng bào miền trung, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị thông báo cho CBVC, NLĐ và sinh viên biết để thực hiện; động viên 100% CBVC, người lao động và sinh viên Học viện tích cực tham gia chương trình này.

Thể lệ giải chạy

* Ghi chú:

- Danh sách CBVC và NLĐ đã đăng ký tham gia chương trình gửi về Văn phòng Công đoàn Học viện qua email: mtttuyen@vnua.edu.vn trước 12h00 ngày 6/11/2020.

- Danh sách sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên, HSV Học viện qua email: ttplan@vnua.edu.vn trước 12h00 ngày 6/11/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

Vũ Ngọc Huyên