BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 51/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý IV năm 2021

cho cán bộ, viên chức và người lao động

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định Quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ);

Ban Tài chính và Kế toán hướng dẫn thủ tục, cách thức chi trả phần thu nhập tăng thêm khoán cho đơn vị trong Quý IV năm 2021 như sau:

- Ngày 24/12/2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) chuyển danh sách cán bộ được hưởng thu nhập tăng thêm và phần kinh phí thu nhập tăng thêm được giao về các đơn vị (Ban TCKT gửi file mềm qua địa chỉ Email đã được đăng ký, địa chỉ Email của lãnh đạo đơn vị), (có mẫu và file gửi kèm);

- Trưởng các đơn vị triển khai phân phối thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động  theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định của đơn vị và Học viện;

- Chậm nhất ngày 31/12/2021, đơn vị gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT gồm:

+ 01 bản danh sách in có xác nhận của trưởng đơn vị, đại diện công đoàn, người lập,  nộp tại Ban TCKT, Phòng 108, Nhà Hành chính.

+ 01 file mềm (thông tin trên file đúng theo bản in và gửi về địa chỉ Email nttdung@vnua.edu.vnpvhung@vnua.edu.vn, yêu cầu file gửi kèm: không thay đổi phông chữ; không chỉnh sửa các thông tin trên file; Đơn vị chỉ nhập thông tin vào các cột Hệ số, Đơn giá, Thành tiền, đảm bảo tính chính xác về thông tin Hệ số x Đơn giá = Thành tiền). 

Khi Ban TCKT nhận được đồng thời file mềm và bản in có đủ thông tin theo đúng mẫu Ban TCK đã ban hành thì kết quả đó mới đủ điều kiện để chi trả.

Sau thời gian trên nếu đơn vị nào chưa gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT thì phần thu nhập tăng thêm của đơn vị trong quý này sẽ được chi trả vào cùng kỳ của quý tiếp theo.

Sau ngày 24/12/2021, các đơn vị chưa nhận được danh sách và kinh phí thu nhập tăng thêm được giao của đơn vị mình, đề nghị liên hệ Ban TCKT, số điện thoại 024.626.17.541.

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện, đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

 

Nơi nhận

- Các đơn vị;

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

(Đã ký)

Phạm Văn Hùng