ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH
Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng 130A

 

Câu 1. Phân tích truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam? Đồng chí phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2. Trình bày tóm tắt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Câu 3. Trình bày khái quát sự phát triển của lịch sử Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam?

Lưu ý:

-    Bài thu hoạch viết bằng tay trên khổ giấy A4, tối thiểu 6 trang. Bìa màu xanh (theo mẫu). Cá nhân ký và ghi rõ họ tên ở cuối bài làm.

-    Đảng viên nộp bài về về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 28/6/2019.

-    Tài liệu ôn tập:

o   Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

o   Lịch sử Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: tại đây                                               

 

Nơi nhận:

- Chi ủy các chi bộ (để thực hiện);

- Học viện lớp 130A (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

TS. Vũ Ngọc Huyên