ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH
Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

 

Câu 1. Đồng chí cho biết những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?

Câu 2. Đồng chí hãy nêu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

Lưu ý:

-    Bài thu hoạch viết bằng tay trên khổ giấy A4 từ 6-10 trang (theo mẫu đính kèm). Cá nhân ký và ghi rõ họ tên ở cuối bài làm.

-    Đảng viên nộp bài về chi ủy/bí thư chi bộ. Chi ủy/bí thư chi bộ nộp bài kèm theo Danh sách ký nộp bài về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 11/9/2019.

-    Thành viên của các tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên nộp bài cho lãnh đạo tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể nộp bài kèm theo Danh sách ký nộp bài về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 11/9/2019.

                                               

 

Nơi nhận:

- Chi ủy các chi bộ (để thực hiện);

- Đảng viên trong toàn Đảng bộ (để thực hiện);

- BCH Công đoàn Học viện (để thực hiện);

- BCH Đoàn Thanh niên Học viện (để thực hiện);

- BCH Hội Sinh viên Học viện (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

TS. Vũ Ngọc Huyên