HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP HỌC BỔNG

CHO TÂN SV KHOÁ 66

_________________

Số: 2050/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v cập nhật kết quả xét danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 1312/KH-CTCT&CTSV ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc xét học bổng cho tân sinh viên K66 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 5353/QĐ-HVN ngày 02 tháng 11 năm 2021 về việc thành lập hội đồng xét học bổng cho tân sinh viên K66 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét cấp học bổng cho tân sinh viên khoá 66 ngày 05 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 2014/HVN-TB ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc công bố kết quả xét danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2021;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng xét cấp học bổng cho tân sinh viên khoá 66 về việc rà soát kết quả xét danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2021;

Trên cơ sở rà soát các tiêu chí đánh giá, Hội đồng xét cấp học bổng cho tân sinh viên khoá 66 thông báo cập nhật và thay thế nội dung Thông báo số 2014/HVN-TB ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc công bố kết quả xét danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:

STT

Họ và tên

MSV

Lớp

Khoa

Danh hiệu

1

Nguyễn Hồng Minh

6662005

K66QTKDT

Kế toán và QTKD

Thủ khoa

2

Ngô Ngọc Bảo Anh

6661819

K66CNTYA

Chăn nuôi

Á khoa

3

Vũ Hoàng Mai

6665676

K66CNSDA

Công nghệ sinh học

Á khoa

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7528. Email: tmduc@vnua.edu.vn trước 17h00 ngày 18 tháng 11 năm 2021 (Thứ 5).

Sau thời hạn trên, Giám đốc Học viện sẽ ban hành quyết định công nhận danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Các Khoa CM, Ban HTQT, Ban QLĐT;

- Ứng viên (qua Website);

- Lưu VT, CTCT & CTSV.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Phạm Văn Cường