BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số : 43 /TB-TCKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo lần 2 đối với sinh viên còn nợ học phí

trong học kì 1 năm học 2017 – 2018

 

Học kì 1, năm học 2017 – 2018, Học viện đã có Thông báo số 30/HVN-TCKT ngày 18/08/2017 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 1 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến ngày 30/09/2017.

Thông báo số 36/TB-TCKT ngày 03/10/2017 về việc đốc thu học phí học kì 1 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến  ngày 20/10/2017 .  

Thông báo số 40/TB-TCKT ngày 24/10/2017 về việc cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 do còn nợ học phí (lần 1).

Học viện đã cập nhật kết quả học phí hết ngày 06/11/2017. Sinh viên tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://www.daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://www.daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính và Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

Học viện cảnh báo lần 2 đối với những sinh viên còn nợ học phí, theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần cho học kì 2 năm học 2017 – 2018.

Học viện cho phép sinh viên hoàn thành học phí còn nợ đến 16 giờ ngày 15/11/2017. Sinh viên nộp tiền vào tài khoản của SV được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương, VietinBank Chương Dương). SV chú ý:

 Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp +  Số tiền duy trì tài khoản

 Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản SV chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí SV nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà SV đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của SV (nếu SV đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí , số tiền duy trì tài khoản vẫn tồn tại trong  tài khoản của SV ). Sinh viên cần kiểm tra cả các khoản nộp khác (BHYT, học phí các môn kỹ năng mềm của Trung tâm Kỹ năng mềm,...) để không ảnh hưởng đến số tiền nộp học phí.

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc nộp học phí của những SV còn chưa hoàn thành học phí (không thu qua chuyển khoản và không thu tiền mặt). Học viện sẽ chuyển danh sách thi chính thức về các Khoa chuyên môn để tổ chức thi, những sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong Học kì 1 năm học 2017 – 2018 và không được đăng ký học phần trong học kì 2 năm học 2017 – 2018. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những SV này.

 Đề nghị tất cả SV còn nợ học phí thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

             

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV; -

- Các khoa chuyên môn;

- Đoàn Thanh niên học viện;

- Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng