BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

Số : 41 /TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

học kì 1 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 1, năm học 2017 - 2018, Học viện đã có Thông báo số 31/HVN-TCKT ngày 18/08/2017 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 1 năm học 2017 – 2018, hạn đến  ngày 30/09/2017

Thông báo số 37/TB-TCKT ngày 03/10/2017 về việc đốc thu học phí học kì 1 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến 16 giờ ngày 20/10/2017 .  

Học viện đã cập nhật kết quả học phí hết ngày 23/10/2017. Học viên tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://www.daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã học viên. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://www.daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính và Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

Theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018.

 Để tạo điều kiện cho những học viên còn nợ học phí, có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần kì 1, năm học 2017 – 2018 và được đăng ký học phần kì 2, năm học 2017 – 2018, Học viện cho phép học viên được nộp học phí từ ngày 24/10/2017 đến 16 giờ ngày 30/10/2017. Học viên nộp tiền vào tài khoản của học viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)

 Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp +  Số tiền duy trì tài khoản

 Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng. Sau khi Học viện thu học phí , số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của học  viên).

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những học viên còn chưa hoàn thành học phí. Học viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kì 1 năm học 2017 – 2018 và không được đăng ký học phần cho kì 2 năm học 2017 – 2018. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những học  viên này.

Đề nghị tất cả học viên còn nợ học phí thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

             

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV; -

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng