THÔNG BÁO

(V/v cảnh báo buộc thôi học sinh viên hết thời gian đào tạo tối đa cho phép)

 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ban Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên bậc cao đẳng và đại học cảnh báo buộc thôi học vì hết thời gian đào tạo tối đa cho phép học tại Học viện (Danh sách trong File đính kèm). Thời gian dự kiến xử lý buộc thôi học đối với sinh viên quá hạn: tháng 10 năm 2018

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách cảnh báo kiểm tra kỹ thông tin cá nhân. Mọi thắc mắc xin thông tin về Ban Quản lý đào tạo (Bàn số 3 – P121 – Nhà hành chính)