BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 317/TB-HVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

   

THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp đại học

hệ Vừa làm vừa học năm 2018)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học cho K42 và lớp Kinh tế nông nghiệp K9 Bắc Giang như sau:

1/Thời gian: sáng thứ 5 ngày 19 tháng 04 năm 2018

- 7h30: Sinh viên có mặt và ký nhận bằng vào sổ nhận bằng

- 9h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học.

2/Địa điểm: Hội trường C - Nhà hành chính

Học viện thông báo để các sinh viên hệ Vừa làm vừa học K42 và lớp Kinh tế nông nghiệp K9 Bắc Giang (danh sách kèm theo) biết và đến nhận bằng đầy đủ.

Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 - P121 nhà Hành chính) vào các  ngày thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao Bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc).

Ban Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.

Nơi nhận:

- Các khoa có SV nhận Bằng;

- Ban CTCT&CTSV, CSVC&ĐT;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (5)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN XUÂN TRẠCH (Đã ký)