\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

\r\n

\r\n CĐ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n Số:    87     /CV-CĐ

\r\n

\r\n (V/v Hướng dẫn tháng hành động

\r\n

\r\n Quốc gia phòng chống HIV/AIDS)

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 9  tháng 11  năm 2011

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi:     Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n          

\r\n

\r\n           Thực hiện văn bản số 1829/TLĐ ngày 27/10/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn kế hoạch tổ chức tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011.

\r\n

\r\n Căn cứ Công văn số 711/CV-CĐN ngày 03/11/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

\r\n

\r\n Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận phối hợp với Cấp ủy và Chính quyền đơn vị triển khai các hoạt động “Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011” từ ngày 10/11- 10/12/2011.

\r\n

\r\n Nội dung: Tuyên truyền, vận động các đoàn viên công đoàn và người lao động tự phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS; cách thức tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS (phụ lục kèm theo).

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n TM.BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n PHÓ CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Lê Mạnh Dũng

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n