\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc xét khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

\r\n

\r\n Giai đoạn 2006 - 2010

\r\n

\r\n  Kính gửi:  Các đơn vị trong trường

\r\n

\r\n            

\r\n

\r\n Thực hiện Công văn số 140/HD-SKHCN ngày 24/3/2011 của Sở khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội về việc xét khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (KH & CN) giai đoạn 2006 - 2010, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị  đề nghị xét khen thưởng như sau:

\r\n

\r\n 1. Đối với Bằng khen của Bộ KH & CN, Bằng khen của UBND thành phố

\r\n

\r\n * Tập thể:

\r\n

\r\n - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao);

\r\n

\r\n - Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;

\r\n

\r\n - Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh;

\r\n

\r\n - Triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp tốt công tác nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất;

\r\n

\r\n - Chủ trì và được nghiệm thu loại xuất sắc ít nhất 02 đề tài cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước (đối với bằng khen của Bộ KH & CN).

\r\n

\r\n * Cá nhân:

\r\n

\r\n - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả công việc;

\r\n

\r\n             - Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập và công nhận; Có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của khoa học và công nghệ;

\r\n

\r\n             - Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan;

\r\n

\r\n - Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

\r\n

\r\n * Đối tượng:

\r\n

\r\n Cá nhân đang công tác tại các đơn vị trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

\r\n

\r\n * Tiêu chuẩn:

\r\n

\r\n             -  Cá nhân có thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từ 20 năm trở lên đối với nam, 15 năm trở lên đối với nữ và có một trong những thành tích sau:

\r\n

\r\n + Cá nhân được khen thưởng: Huân chương Lao động, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH & CN, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam;

\r\n

\r\n             + Cá nhân có sáng chế; cá nhân chủ trì ít nhất một chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ đã được nghiệm thu, đánh giá xuất sắc và đã được áp dụng vào sản xuất đời sống.

\r\n

\r\n             -  Việc quy đổi thời gian công tác khi xét tặng Kỷ niệm chương:

\r\n

\r\n              Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được quy đổi thành 1,5 năm, mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ được quy đổi thành 3 năm để tính thâm niên công tác.

\r\n

\r\n 3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

\r\n

\r\n             - Công văn đề nghị của đơn vị;

\r\n

\r\n             - Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng đơn vị;

\r\n

\r\n             - Trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu);

\r\n

\r\n             - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu);

\r\n

\r\n          Đây là khen thưởng khoa học & công nghệ giai đoạn 2006 -2010, nên các  tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đảm bảo thời gian hoạt động khoa học & công nghệ 5 năm liên tục (giai đoạn 2006 - 2010);

\r\n

\r\n Số lượng đề nghị khen thưởng trong toàn Trường cho tập thể và cá nhân là 25 Bằng khen (Bằng khen của Bộ KH & CN, Bằng khen của UBND thành phố); mỗi tập, cá nhân chỉ đề nghị 1 cấp khen thưởng vì vậy yêu cầu các đơn vị xem xét lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đạt 2/3 số phiếu bầu trở lên và xếp theo thứ tự ưu tiên gửi về Nhà trường (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 8/4/2011 (01 bản điện tử được gửi về địa chỉ ntcuc@hua.edu.vn) để Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường xét duyệt và đề nghị cấp trên khen thưởng./.           

\r\n

\r\n                                                                                  

\r\n

\r\n                                                                                           

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PGS.TS. Trần Đức Viên (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VT,TCCB.

\r\n

\r\n                                                           

\r\n

\r\n 1.  Thông báo số 41/NNH-TCCB ngày 04/4/2011;

\r\n

\r\n 2. Mẫu báo cáo thành tích;

\r\n

\r\n 3. Mẫu trích ngang thành tích.

\r\n