\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n            Thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Công văn số1322/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

\r\n

\r\n             Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2011 thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm.

\r\n

\r\n Kính đề nghị các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm, hồ sơ gồm:

\r\n

\r\n 1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (Mẫu số 1);

\r\n

\r\n 2.  Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS;

\r\n

\r\n 3.  Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

\r\n

\r\n Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 08 tháng 4 năm 2011.

\r\n

\r\n Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ:

\r\n

\r\n Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội,

\r\n

\r\n Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội,

\r\n

\r\n Điện thoại:  04.62.617.564; 04.62.617.600.

\r\n

\r\n Thông tin chi tiết xin xem tại website: http://www.hua.edu.vn/tccb

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                            

\r\n

\r\n - Các đơn vị trong Trường;

\r\n

\r\n - Webiste: http://www.hua.edu.vn

\r\n

\r\n - Lưu VT, TCCB.

\r\n

\r\n 1. Thông báo số 274/NNH-TCCB ngày 01/4/2011

\r\n

\r\n 2. Số lượng chức danh GS, PGS cần bổ nhiệm

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 3. Mẫu 1: Bản đăng ký

\r\n
\r\n