\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n
\r\n

\r\n                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n
\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n
\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                               Số : 1014/TB-ĐTĐH                                                                Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n V/v nghỉ học tập và giảng dạy để chuẩn bị cho ngày Hội trường 12/10

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Theo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập trường (12/10), Nhà trường quyết định nghỉ học tập và giảng dạy từ tối ngày 11/10/2011 (từ tiết 13) và cả ngày 12/10/2011 (kể cả tối), để chuẩn bị cho ngày Hội trường.

\r\n

\r\n          

\r\n

\r\n           Ban Giám hiệu đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo đến giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                           

\r\n

\r\n - Các khoa, các lớp SV;

\r\n

\r\n - Phòng CTCT và CTSV;                                                                                

\r\n

\r\n - Lưu VTHC; ĐTĐH.                                                   

\r\n