Các xuất bản phẩm, các công bố khoa học của các thầy/cô, cán bộ công tác tại Học viện là tác giả, đồng tác giả:

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 1956 - 2006

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2006 - 2011

Các bài báo quốc tế

(Nguồn: Ban KH&CN)