ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 61-TB/ĐU

(V/v đề xuất khen thưởng đảng viên

có thành tích đặc biệt đợt 1 năm 2019)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:

Chi ủy các Chi bộ trực thuộc

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/09/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về "một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng";

Căn cứ Thông báo của Đảng ủy Khối ngày 10/6/2019 về việc xét duyệt khen thưởng không theo định kỳ (Đợt I năm 2019) đối với các đồng chí đảng viên trong toàn khối có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giáo như: học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh,...được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, các danh hiệu anh hùng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, thành phố; đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế năm 2018 và 2019 (chưa được Đảng ủy Khối khen thưởng).

Để kịp thời đề nghị Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khen thưởng đối với các đồng chí có thành tích (theo tiêu chuẩn Đảng ủy Khôi đã thông báo trên), Văn phòng Đảng ủy thông báo đến các TCCSĐ trực thuộc lập danh sách (theo mẫu) và công văn đề nghị khen thưởng (theo mẫu) kèm theo cùng báo cáo thành tích của đảng viên được đề nghị khen thưởng có xác nhận của đại diện Chi ủy chi bộ và bản photo các minh chứng kèm theo, (Các quyết định đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng…) gửi về Đảng ủy thông qua Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 nhà Hành chính) để tổng hợp gửi Đảng ủy Khối xét duyệt;

Hạn nộp cuối cùng trước 17 giờ ngày 15/06/2019.

Đảng ủy Học viện thông báo và đề nghị các Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi

- DUV

BTC Đảng ủy 

Văn phòng ĐU (Lưu) 

TM. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 Đã ký

 

 

Vũ Ngọc Huyên