BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên: Đào Thị Thùy Linh

2. Năm sinh:1986................................................... 3. Nam/Nữ: Nữ

3. Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

4. Điện thoại: CQ: 024.62617586; NR:  024.8767473; Mobile: 0967.400.794

5. Fax: 024.62617586    ....................   Email: linhdao.kpfu@gmail.com

6. Tổ chức làm việc của cá nhân:

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.62617755

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

7. Học vị cao nhất: Tiến sĩ  Chuyên ngành: Vi sinh học môi trường Năm công nhận: 2015

8. Học hàm cao nhất: ...........................Ngành: ................................. Năm được phong:.....

9. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Liên bang Nga

Công nghệ sinh học môi trường

2010

Thạc sĩ

Liên bang Nga

Công nghệ sinh học môi trường

2010

Tiến sĩ

Liên bang Nga

Vi sinh học môi trường

2014

Sau tiến sĩ

Liên bang Nga

Vi sinh vật y học

2015

 

11. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ: Tập hợp các vi sinh vật hiếu khí xử lý nước thải từ nhà máy sản xuất styrene và oxit propylene; Ngành/chuyên ngành: Vi sinh học môi trường

12. Ngoại ngữ: tiếng Nga            Trình độ: sử dụng thành thạo

                         tiếng Anh             Trình độ: sử dụng thành thạo

 

13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có):

            - Trình độ đại học: Công nghệ môi trường, 2 tín chỉ, chuyên ngành Khoa học môi trường

            - Trình độ thạc sĩ:

            - Trình độ tiến sĩ:

14. Ngành/Chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì và tổ chức thực hiện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (dành cho cán bộ cơ hữu):

            - Trình độ đại học: Khoa học môi trường

            - Trình độ thạc sĩ:

            - Trình độ tiến sĩ:

 

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

12.2014-12.2015

Nghiên cứu viên khoa học

Bộ môn Vi sinh học - Trường Đại học Tổng hợp Liên bang tại thành phố Kazan

Liên bang Nga

12.2016-nay

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ môi trường – Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

 

16. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

17. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

Identification of microflora and assessment of its potential for wastewater treatment in a biochemical treatment plant of No. 2509

Nhiznhekamsknheftekhim city

2012-2013

 

18. Giải thưởng(nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

 

19. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

...........................................................................................................................................................

 

20. Danh sách học viên cao học đã và đang hướng dẫn (nếu có):

- Danh sách học viên cao học đã hướng dẫn thành công:

TT

Họ và tên HVCH

Năm bảo vệ

Đề tài

Cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

- Danh sách học viên cao học đang hướng dẫn:

TT

Họ và tên HVCH

Năm công nhận

Đề tài

Cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

 

21. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có):

- Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công:

TT

Họ và tên NCS

Năm bảo vệ

Đề tài

Cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

TT

Họ và tên NCS

Năm công nhận

Đề tài

Cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

 

22. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1.

Ứng dụng của ozon trong xử lý nước thải nhà máy sản xuất styren

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự

2016

 

23. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lênhoặc đã và đang tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ trở lên

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1

Nghiên cứu xử lí nước thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên

Đề tài cấp Học viện

Chưa nghiệm thu

2

"Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất dịch thể vi sinh vật đối kháng, hữu ích, đánh gíá chất lượng của dịch thể" thuộc đề tài “Ứng dụng công nghệ nano sản xuất chế phẩm sinh học dạng dịch thể từ vi sinh vật và thảo mộc phòng trừ tuyến trùng và bệnh rễ cây hồ tiêu ở Tây Nguyên"

Đề tài nhánh cấp Nhà nước

Chưa nghiệm thu

 

24. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệuISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1.

Full-scale bioreactor pretreatment of highly toxic wastewater from styrene and propylene oxide production

Đồng tác giả

Ecotoxicology and Environmental Safety

2014

2.

Three-step procedure for preparation of pure Bacillus altitudinis ribonuclease

Đồng tác giả

FEBS Open Bio

2016

3.

The ozonation of extremely polluted petrochemical wastewater: Effect of catalysts, initial pH, volumetric flow rate and concentration of ozone on oxidation rate

Đồng tác giả

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)

2015

4.

Treatment of petrochemical waste waters with high organic concentration by acidification

Đồng tác giả

Water: chemistry and ecology

2015

5.

Analysis of biological treatment apparatus operation of petrochemical wastewaters in the bioreactor

Đồng tác giả

Herald of Kazan Technological University

2014

6.

Purification of waste air in the petrochemical wastewater pretreatment apparatus

Đồng tác giả

Herald of Kazan Technological University

2014

7.

Optimization of the preliminary treatment process of wastewater by feeding biogenic elements

Đồng tác giả

Herald of Kazan Technological University

2014

8.

Characteristics of microflora in the apparatus for pre-treatment of wastewater from petrochemical production

Đồng tác giả

Herald of Kazan Technological University

2014

9.

Characteristic of petrochemical wastewater pre-treatment in bioreactor

Đồng tác giả

Herald of Kazan Technological University

2013

10.

Foaming elimination in the bioreactor of petrochemical wastewater pretreatment plant

Đồng tác giả

Herald of Kazan Technological University

2013

11.

Optimization of petrochemical wastewater pretreatment in bioreactor with immobilized microflora

Đồng tác giả

Proceedings of Kazan University

2013

12.

Pretreatment of highly polluted petrochemical wastewater

Đồng tác giả

Research Journal of International Studies

2014

13.

Features of highly concentrated wastewaters pretreatment from petrochemical production

Đồng tác giả

X International scientific-practical conference “The key aspects of scientific activity”, Poland

2014

14.

Assessment of the microflora immobilization method to create technology of highly concentrated wastewaters pretreatment from petrochemical industry

Đồng tác giả

XXI International scientific conference of students, PhD students and young scientists: Section: "Biology", Moscow, Russia

2014

15.

Community of cultivated aerobic degraders in the condition of highly toxic wastewaters pretreatment from petrochemical production

Đồng tác giả

XXI International scientific conference of students, PhD students and young scientists: Section: "Biology", Moscow, Russia

2014

16.

Features of biological pretreatment of highly loaded wastewaters from petrochemical production

Đồng tác giả

III all-Russian youth scientific conference "Natural and scientific bases of theory and methods of environmental protection", Saint Petersburg, Russia

2014

17.

Characterization of the microbial community participating in the pretreatment of petrochemical wastewater

Đồng tác giả

VII international student conference "Actual problems of infectious pathology and biotechnology", Ulyanovsk, Russia

2014

18.

Features of the biological decontamination of highly polluted wastewater from petrochemical production

Đồng tác giả

IV Conference of young scientists "Innovation and youth – two vectors of development of the national petro-chemistry", Nizhnekamskneftekhim, Russia

2014

19.

Treatment of wastewater from the styrene production unit by dehydration of 1-phenyl ethanol

Đồng tác giả

International conference “The key aspects of scientific activity”, Poland

2014

20.

Microbial community potential for purification of specific wastewater from petrochemical production

Đồng tác giả

I international scientific conference “Global Science and Innovation”, Chicago, USA

2013

21.

Pretreatment of high-concentrated petrochemical wastewaters by the combination of ozone and biological treatment

Đồng tác giả

IV International research and practice conference “European Science and Technology”, Munich, Germany

2013

22.

Features of the microbial degradation of petrochemical pollutants from highly concentrated industrial wastewaters

Đồng tác giả

XX International scientific conference of students, PhD students and young scientists: Section: "Biology", Moscow, Russia

2013

23.

Biological detoxification of highly contaminated petrochemical wastewater of styrene and propylene oxide production

Đồng tác giả

International scientific-practical conference of young scientists and specialists "Biotechnology in resolving the nature of environmental problems, society and human in Eurasia: a view of young scientists and specialists", Kazan, Russia

2013

24.

Specialized microflora as the basis of local biological pretreatment of petrochemical wastewater

Đồng tác giả

VII international school-conference for young scientists in Pushchino, Moscow, Russia

2013

25.

Rationalization of petrochemical wastewater treatment by nitrogen fixation

Đồng tác giả

International scientific-practical conference of young scientists and specialists "Biotechnology in resolving the nature of environmental problems, society and human in Eurasia: a view of young scientists and specialists", Kazan, Russia

2013

26.

Physical heterogeneity and bioremediation

Đồng tác giả

International scientific seminar "Fundamental research and innovation" and the National Youth Science Seminar "Science and Innovation, Ioskar-Ola, Russia

2011

 

 

Đối chiếu với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tôi đủ tiêu chuẩn để tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ với vai trò:

Tham gia giảng dạy học phần thạc sĩ v         

Tham gia hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ v        

Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ   v

Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS                  Hướng dẫn phụ cho NCS v

 

Hà Nội, ngày 10. tháng 10 năm 2017.

Xác nhận của đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Người khai

 

 

 

 

 

Đào Thị Thùy Linh