BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 871 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-HVN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Khoa chuyên môn

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Chăn nuôi

Chăn nuôi

62 62 01 05

12

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

62 62 01 07

2

Cơ - Điện

Kỹ thuật cơ khí

62 52 01 03

6

3

Kinh tế và Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp

62 62 01 15

17

Kinh tế phát triển

62 31 01 05

Quản trị nhân lực

62 34 04 04

4

Nông học

Bảo vệ thực vật

62 62 01 12

14

Di truyền và chọn giống cây trồng

62 62 01 11

Khoa học cây trồng

62 62 01 10

5

Quản lý đất đai

Khoa học đất

62 62 01 03

15

Kỹ thuật tài nguyên nước

62 58 02 12

Quản lý đất đai

62 85 01 03

6

Thú y

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

62 64 01 02

14

Dịch tễ học thú y

62 64 01 08

Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc

62 64 01 06

2. Hình thức và thời gian đào tạo

 

a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

b) Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục thì phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thực hiện đề tài nghiên cứu.

3. Điều kiện dự tuyển

a) Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, trước khi dự tuyển phải có giấy xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu và 01 đề cương nghiên cứu đề tài luận án:

- Bài luận về dự định nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo hướng dẫn tại mục 4. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ/Mẫu hồ sơ).

- Đề cương nghiên cứu đề tài luận án viết theo hướng dẫn tại mục 4. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ/Mẫu hồ sơ.

c) Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (theo mẫu tại mục 4. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ/Mẫu hồ sơ). Những người giới thiệu cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc hoạt động chuyên môn với thí sinh.

d) Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có ít nhất một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau đây:

 

- Chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành tiếng Anh tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài bằng tiếng Anh (có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục);

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

e) Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

f) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

4. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ                 

Thí sinh dự tuyển có thể lấy Mẫu hồ sơ tại địa chỉ website: http://www.vnua.edu.vn/vie/ts.php?aid=39 hoặc liên hệ trực tiếp với Tổ Quản lý đào tạo Tiến sĩ, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 04/5/2016 đến ngày 01/8/2016.

5. Thời gian xét tuyển, công bố kết quả và nhập học

            Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 27-28/8/2016.

            Công bố kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 12-16/9/2016.

            Thời gian nhập học: dự kiến ngày 10-13/10/2016.

6. Danh mục các hướng nghiên cứu và các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh (chi tiết xem tại Phụ lục I).

7. Lệ phí và học phí

a) Lệ phí

Trước khi nộp hồ sơ, thí sinh phải có biên lai nộp lệ phí và kinh phí xét tuyển của Ban Tài chính - Kế toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam gồm:

 

- Lệ phí dự tuyển NCS: 200.000 đồng/thí sinh.

- Kinh phí hỗ trợ tiểu ban đánh giá chuyên môn: 1.800.000 đồng/thí sinh.

 

b) Học phí theo quy định hiện hành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

- Đối với nghiên cứu sinh là người Việt Nam là 10.750.000 đồng/kỳ.

- Đối với lưu học sinh nghiên cứu sinh diện tự túc:

+ Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt: 37.250.000 đồng/kỳ với lưu học sinh Lào và Campuchia; 44.700.000 đồng/kỳ với lưu học sinh nước khác.

+ Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 55.880.000 đồng/kỳ với lưu học sinh Lào và Campuchia; 67.050.000 đồng/kỳ với lưu học sinh nước khác.

8. Các thông tin khác

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam xem tại website: http://www.vnua.edu.vn/vie/vanban.php?cid=14&aid=48.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 585/TB-HVN ngày 04/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016.

Mọi chi tiết khác xin liên hệ qua điện thoại (04) 62617614/0932.430000.

 

 

Nơi nhận:

- Các đối tượng dự tuyển;

- Ban biên tập website;

- Lưu VT, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch