\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số: 284/NNH

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2năm 2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014 các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Chăn nuôi, Di truyền và chọn giống cây trồng, Di truyền và chọn giống vật nuôi, Dịch tễ học thú y, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Khoa học đất, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kỹ thuật cơ khí, Quản lý đất đai, Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật tài nguyên nước.

\r\n

\r\n Hình thức và thời gian đào tạo

\r\n

\r\n 1.     Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

\r\n

\r\n 2.     Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để thực hiện đề tài nghiên cứu.

\r\n

\r\n Điều kiện dự tuyển

\r\n

\r\n 1.     Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, trước khi dự tuyển phải có giấy xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐTngày 20/12/2007và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

\r\n

\r\n 2.     Có một bài luận về dự định nghiên cứu và dự định đề cương đề tài luận án. Bài luận về dự định nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo mẫu).

\r\n

\r\n 3.     Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (theo mẫu).

\r\n

\r\n 4.     Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có ít nhất một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng tiếng Anh sau đây:

\r\n

\r\n -         Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

\r\n

\r\n -         Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo được viết bằng tiếng Anh;

\r\n

\r\n -         Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

\r\n

\r\n 5.     Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

\r\n

\r\n 6.     Camkết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

\r\n

\r\n Đào tạo theo Đề án 911 (hình thức đào tạo trong nước)

\r\n

\r\n Các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Chăn nuôi, Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa học đất, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Kỹ thuật cơ khí, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng.

\r\n

\r\n Đối với thí sinhđăng ký đào tạo theo đề án 911 (Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 -2020), ngoài các điều kiện về hồ sơ trên, thí sinh không quá 45 tuổi (tính đến ngày đăng ký dự tuyển) và có cam kết trở thành giảng viên trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo(xem thêm quy định tại Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

\r\n

\r\n Hồ sơ và thời gian thi tuyển

\r\n

\r\n           Hồ sơ và mẫu giấy tờ có thể lấy trên trang web: http://www.vnua.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với Tổ Quản lý Đào tạo Tiến sĩ, Ban Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n           Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 31/07/2014.

\r\n

\r\n           Thời gian xét tuyển dự kiến tổ chức vào cuối tháng 08năm 2014.

\r\n

\r\n           Mọi chi tiết xin liên hệ qua điện thoại (04) 62617614, 0932.430000.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đối tượng dự thi

\r\n

\r\n - Ban biên tập website                                   

\r\n

\r\n - Lưu VT-HC, Ban QLĐT

\r\n
\r\n

\r\n K/T. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

\r\n
\r\n