\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP

\r\n

\r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n ________________

\r\n

\r\n Số: 276 /HVN-QLĐT

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n ______________

\r\n
\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt năm 2015

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

\r\n

\r\n Căn cứ thông báo 1373/HVNngày 01/12/2014của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Namvề việc xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015.

\r\n

\r\n Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1năm 2015 như sau:

\r\n

\r\n -  Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 00’ ngày 29 tháng 03 năm 2015

\r\n

\r\n     (thời gian cụ thể được thông báo qua email của thí sinh)

\r\n

\r\n -   Địa điểm: Khu Giảng đường Nguyễn Đăng

\r\n

\r\n Học viện Nông nghiệp Việt Nam

\r\n

\r\n Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

\r\n

\r\n Mọi chi tiết xin liên hệ qua điện thoại (04) 62617614.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đối tượng dự tuyển;

\r\n

\r\n - Ban biên tập website; 

\r\n

\r\n - Lưu VPHV, Ban QLĐT.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n KT. GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n