HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU TĂNG TRƯỞNG XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  0112 /TB-AGG

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi tên đơn vị và con dấu

 

Kính gửi: Các quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, các đối tác và cá nhân liên quan

 

Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-HVN ngày 29/10/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc và phân tích Môi trường thành Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh

Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh thông báo:

Thay đổi tên đơn vị kể từ ngày 29/10/2020 với các thông tin chi tiết như sau:

 

TT

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin mới

Ghi chú

1

Tên đơn vị tiếng Việt

Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường

Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh

Thay đổi

2

Tên đơn vị tiếng Anh

Center for Analysis and Green Growth Reseach

Academy for Green Growth

Thay đổi

3

Tên viết tắt

AGG

AGG

Không đổi

4

Địa chỉ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 024 66583219 Fax: 024.38361283

Không đổi

5

Mã số thuế

0101619572-011

Không đổi

6

Website

www.agg.vnua.edu.vn

Không đổi

7

E-mail

agg@vnua.edu.vn

       Không đổi

 

Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, các đối tác và cá nhân có liên quan được biết và liên hệ công tác.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, NVD(4).

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Hoàng Hiệp

MẪU CON DẤU MỚI 

giay-chung-nhan-dang-ky-mau-con-dau.pdf