BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

Số : 168 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019 


 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi và công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra cho học viên

đợt thi tháng 9 năm 2019

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi và công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra cho học viên đợt thi tháng 9 năm 2019 (tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung):

1.  Kết quả thi (tra cứu tại đây).

2.  Công nhận đạt chuẩn (tra cứu tại đây)

Để đảm bảo quyền lợi cho học viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán trước 17h00 ngày 05/10/2019 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước).

Học viên nộp lệ phí phúc khảo (150.000 vnđ/ học viên) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng 108 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để học viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (2).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN QLĐT 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo