BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số : 70 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 


 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho sinh viên và học viên

đợt thi tháng 4 năm 2019

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên và sinh viên đợt thi tháng 4 năm 2019:

1.  Trình độ tương đương cấp độ B1 theo Khung Châu Âu Chung cho học viên khóa 27 đợt 1 trở về trước (tra cứu tại đây).

2.  Trình độ tương đương Toefl ITP cho sinh viên chương trình tiên tiến khóa 58, 59 (xem chi tiết)

Để đảm bảo quyền lợi cho học viên và sinh viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán trước 17h00 ngày 03/05/2019 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước).

Học viên/sinh viên nộp lệ phí phúc khảo (150.000 vnđ/sinh viên, học viên) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng 108 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để học viên/sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên/sinh viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT,NPD (2).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN QLĐT 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo