BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

Số : 22 /TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

học kì 2 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí

 

Học  kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện đã có Thông báo số 08/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2018 – 2019, hạn đến  ngày 28/03/2019;

Học viên cần tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://www.daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã học viên. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://www.daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính và Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

Theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, không được đăng ký học phần học kì 1 năm học 2019 – 2020, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn.

 Để tạo điều kiện cho những học viên còn nợ học phí (do thiếu tiền duy trì tài khoản, bổ sung học phần trong học kì, ...), có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần kì 2, năm học 2018 – 2019 và được đăng ký học phần kì 1, năm học 2019 – 2020, Học viện cho phép học viên được nộp học phí đến 16 giờ ngày 23/04/2019. Học viên nộp tiền vào tài khoản của học viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)

 Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp +  Số tiền duy trì tài khoản

 Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng. Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của học  viên.

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những học viên còn chưa hoàn thành học phí. Học viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kì 2 năm học 2018 – 2019 và không được đăng ký học phần cho kì 1 năm học 2019 – 2020, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những học viên này.

Đề nghị tất cả học viên còn nợ học phí thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

             

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV;

- Đoàn Thanh niên HV;

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu Ban TCKT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN 

 

 

 

Phạm Văn Hùng