Văn phòng Học viện tuyển dụng 02 lao động làm việc tại Tổ cảnh quan Môi trường
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 02 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan Môi trường như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc Tổ cảnh quan như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
Tuyển lao động hợp đồng cho Tổ giảng đường
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 99/TTr-VPHV ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển lao động hợp đồng cho Tổ Giảng đường, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 04 lao động hợp đồng làm việc tại Tổ giảng đường như sau:
Tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng 01 lao động làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
Tuyển lao động làm công tác trực giảng đường
Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 228/TTr-VPHV ngày 27 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng làm công tác trực giảng đường như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng 01 lao động làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
4883

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap